Op Factuur

U kunt namens uw bedrijf op rekening kopen mits u over de benodigde toestemming beschikt. De beoordeling hiervan ligt bij Likeskopen.net en haar financiële partners. De betaaltermijn is 14 dagen.

Voorwaarden

 • Likeskopen.net verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen)
 • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven en instellingen die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.
 • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door Likeskopen.net aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van Likeskopen.netvermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal de betaling plaatsvinden zonder aftrek van transportkosten en zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook (geschillen).
 • Al hetgeen de debiteur betaalt, strekt allereerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • Indien Likeskopen.net daartoe aanleiding ziet, kan zij nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst kan/mag opschorten.
 • Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan dan vervolgens kiezen voor een automatische betalingsopdracht of IDEAL.
 • Alle leveringen en betalingen vinden uitsluitend en alleen plaats volgens de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden” van Likeskopen.net.
 • Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en na ontvangst van dit, volledig ingevulde, aanvraagformulier.
 • Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijke in- of aankoopbevestiging.
 • Uitlevering bij afhalen vindt uitsluitend plaats na legitimatie met een geldig persoonsgebonden identiteitsbewijs en na overhandiging van een in- of aankooporder.

It is nou possible to pay by invoice on likeskopen.net when our conditions are met.