Menu
Winkelwagentje

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Ondernemer (likeskopen.net): de rechtspersoon die als handelsagent producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Likeskopen.net verkoopt geen commerciele social media engagement.

Klant: privé persoon die de producten koopt met als doel niet-commerciele social media engagement.


Artikel 2

– identiteit van de ondernemer

Deze webshop wordt mogelijk gemaakt door Annexis International B.V. (Annexis), gevestigd aan de Dunckellaan 53, 6132 BK te Sittard (Nederland, KvK-nr. NL 59604654, BTW-nr. NL 853565570 B01).

Annexis heeft een duurzame (commerciële) samenwerking met de producenten en leveranciers van de producten die via deze webshop worden aangeboden. Annexis is gemachtigd namens deze producenten en/of leveranciers faciliterend op te treden zodat verkoop van producten in de ruimste zin des woords via haar websites wordt mogelijk gemaakt en namens deze partijen de verkoop en aankoop van de producten tot stand te brengen.

Behalve het faciliteren van de verkoop/aankoop is Annexis verantwoordelijk dat de door de producenten en/of leveranciers beloofde kwaliteit en levering te allen tijde binnen omschreven condities en algemene regels voor e-commerce transacties geschiedt, ook als daadwerkelijke marketing, productie en levering door derden geschiedt.

Annexis kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien producenten en/of leveranciers niet voldoen aan de beloofde kwaliteit en levering van goederen zoals binnen omschreven condities en algemene regels voor e-commerce transacties geschiedt. Annexis zal wel haar organisatie en middelen ter beschikking stellen zodat geretourneerde goederen door klanten teruggestuurd worden naar de leverancier en/of producent. Annexis garandeert de koper dat de betaalde prijs na retournering ten alle tijden wordt terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen na retournering door de klant. De afwikkeling met de producent c.q. leverancier wordt door Annexis overgenomen en geregeld.

Op transacties via deze webshop is het Nederlands recht van toepassing.


De klantenservice van likeskopen.net en www.likeskopen.net is bereikbaar onder:

- email: support@likeskopen.net


Artikel 3

 • U heeft onze pagina met levertijden gelezen en gaat akkoord met deze levertijden (en de uitzonderingen) die daarop staan vermeld. Tevens gaat u akkoord met onze werkwijze.
 • Vanaf het moment dat u een product bestelt en deze bestelling door ons is geactiveerd het verstandig dat u andere manieren waarop social media producten (likes, views etc) worden toegevoegd aan uw pagina te stoppen totdat wij klaar zijn met leveren.
 • Door de aard van de aangeboden producten (digitale producten) kunnen wij eenmaal geactiveerde bestellingen niet stoppen of annuleren.
 • Let op dat u ons de juiste URL doorgeeft (de link naar bijvoorbeeld uw social media profiel).
 • Wij werken alleen met sociale profielen die familie-vriendelijk zijn. Vraag het ons gerust als u het zeker wilt weten.
 • Wij kijken naar de beginstand van het aantal van het door de klant bestelde social media product voordat we beginnen en naar eindstand wanneer wij onze werkzaamheden hebben afgerond. Deze standen zijn maatgevend voor de levering.
 • Sommige social media producten zijn niet geselecteerd op interesse daarom kunnen wij geen activiteit op uw pagina garanderen.
 • Bij misbruik en of fraude of het vermoeden daarvan doen wij altijd melding bij de betrokken instanties.
 • Standaard duur garantie: 30 dagen tenzij anders vermeld bij het product.
 • Terugbetalingen na verwerking door likeskopen.net geschieden in de vorm van winkeltegoed.
 • Eenmaal geleverd vervangen wij geen mensen die uw profiel / foto etc. weer unliken.
 • We proberen u altijd van iets meer likes / views / volgers te voorzien dan gekocht. Mogelijk ontvangt u meer van het door u gekochte aantal van het desbetreffende product. Dat is geen grond voor terugbetaling.


Artikel 4 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 5 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·de prijs inclusief belastingen (indien van toepassing);

·de eventuele kosten van aflevering;

·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;

·de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of producten.


Artikel 6 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. , meesturen:

a. vervallen

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de klant dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Likeskopen.net kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Likeskopen.net dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Likeskopen.net k de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van producten.

Als plaats van levering geldt het social media profiel zoals opgegeven door de klant.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 180 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het aangegeven aantal van het product-soort dat is omschreven op de product-pagina op het social media profiel van de klant is afgeleverd.

Indien een levering slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden dan zal het ontbrekende gedeelte verrekend en terugbetaald worden. Dit tegoed kan worden omgezet naar de levering van een ander product.


Artikel 13 – Duurtransacties

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 14 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.

In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 15 – Dienst voorwaarden

De producten worden aangeboden onder de voorwaarden zoals vermeld op de pagina van de desbetreffende dienst.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier producten op het gebied van computerservice verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht. Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.


Artikel 16 – Garantie

Voor alle producten in de premium-categorie geven wij een 100% leverings garantie.


Artikel 17 - vervallen


Artikel 18 - Annulering bestelling

Nog niet verwerkte bestellingen kunt u annuleren tegen terugbetaling in de vorm van winkeltegoed. Let op, de meeste diensten zijn geautomatiseerd.

Verwerkte bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.


Artikel 19 Annulering door likeskopen.net

Likeskopen.net behoud zich het recht voor de overeenkomst ten alle tijden te mogen annuleren. In dat geval ontvangt de klant het aankoopbedrag terug binnen 30 dagen na annulering.


Artikel 20 - Paypal

Door de vele de frauduleuze bestellingen waarbij Paypal als betaalmiddel wordt gebruikt hebben de volgende maatregel moeten nemen: Alle aangeboden producten op deze website zijn digitale goederen (non-physical goods). Eenmaal geactiveerde bestellingen (dit maken wij aan u bekend door in de bestellingsbevestiging te vermelden dat wij uw bestelling in behandeling hebben genomen / geactiveerd hebben of woorden van die strekking te gerbuiken) kunnen niet meer geannuleerd worden. Terugbetalingen naar een Paypal account worden dan ook niet geaccepteerd na activering / in behandeling genomen bestellingen.


DISCLAIMER

Gebruik van alle door ons aangeboden producten is geheel op eigen risico, deze website of de onderaannemers van deze website kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld. Deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website, het gebruik maken van de producten op deze website of op uw sociale profiel.